تبليغ را نبايد محدود به زمان خاصي دانست

مبلغ شاخص بين‌المللي از كشور آرژانتين با انتقاد از برخي از ديدگاه ها كه تبليغ را محدود به زماني خاص مي دانند، گفت: مبلغ بايد در همه زمان ها و اوقات دغدغه تبليغ داشته و آن را محدود و منحصر به ايام ماه مبارك رمضان و يا ماه محرم و صفر نداند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)؛ دكتر سهيل اسعد در اولين نشست علمي كنفرانس ملي «امام رضا(ع) و علوم روز»، با تأكيد بر اين مطلب كه تبليغ يك مسئله اصلي، اساسي و داراي الويت است و نمي شود به عنوان امر ثانوي به آن نگاه كرد، افزود: نگاه ما به تبليغ بايد منطبق با الگوهاي ارائه شده توسط اهل بيت (ع) باشد و از منظر آن بزرگواران تبليغ امري الهي، مقدس، داراي الويت است.

وي اظهار كرد: نبايد سيره اهل بيت(ع) را به عنوان تاريخ و اتفاقي محدود به زمان خاص مورد توجه قرار داد، بلكه بايد از سيره اين بزرگواران به روش تبليغي اهل بيت(ع) برسيم.

وي با اشاره به مناظرات حضرت رضا(ع) با اديان و مذاهب مختلف تصريح كرد: در سيره آن حضرت آمده است كه ايشان با جريانات مخالف و افرادي از اديان ديگر وارد مباحثه مي‌شدند لذا مخاطب شناسي در سيره معصومين(ع) تعريف حداكثري دارد و همه مردم را تحت تاثير قرار مي دهد.

وي افزود: امام رضا(ع) در مواجهه با اديان مختلف و جريانات فكري گوناگون به عنوان يك فرصت تبليغي استفاده مي كردند. لذا اگر تبليغ را  به عنوان وظيفه شخص يا طبقه خاص نگاه كنيم بسيار محدود مي شود، از اين رو شاهد هستيم كه پيامبران و ائمه اطهار(ع) به عنوان مجريان هدايت در تعريف حداكثري از مخاطب وارد شده اند.

فهرست